ANBI status

Stichting IJmond IJzersterk – doel

Stichting IJmond IJzersterk heeft ten doel het bevorderen dat de basismetaalindustrie in de IJmond behouden blijft en zo snel als mogelijk te vergroenen ten einde de leefbaarheid van de IJmond in de ruimste zin van het woord te verbeteren en een duurzame toekomst voor de IJmond in het bijzonder en Nederland in het algemeen te realiseren en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

ANBI-status

De ANBI-status van een organisatie geeft een sponsor, donateur c.q. schenker de mogelijkheid gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet via de giftenaftrek en via periodieke giften.

De Stichting IJmond IJzersterk heeft een aanvraag voor ANBI status bij de belastingdienst in voorbereiding.

De Stichting opereert geheel onafhankelijk van welke organisatie: vereniging, stichting of onderneming, dan ook. Een donaties of sponsoring kan door de Stichting worden aangenomen onder de voorwaarde van generlei tegenprestatie.

Een organisatie die de Stichting wil ondersteunen, wordt verzocht contact op te nemen met het secretaraat: info@ijmondijzersterk.nl

Beloningsbeleid
Leden van het Bestuur van de Stichting richten zich naar het belang van de Stichting bij het vervullen van hun taak.  Aan de leden van het Bestuur kan geen beloning worden toegekend. Alleen kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed (statuten artikel 7.5).

Beleidsplan

Via deze link is het beleidsplan van 2022-2024 te bekijken.

Financiële verantwoording

Een eerste financiële verantwoording in de vorm van een balans en de staat van baten en lasten zal gepubliceerd worden na het 1e stichtingsjaar in 2024.

Bijgewerkt: 26.8.2022